Avlasting

Avlasting kan tildelast personar eller familiar med særleg tyngjande omsorgsbehov for å avlasta pårørande som er i ein særskilt krevjande omsorgssituasjon. Avlastingstenester kan gjevast som heimehjelp til den som har «særleg tyngjande omsorgsoppgåver» i heimen, for eldre som dagaktivtetstilbod eller avlastingsopphald på sjukeheim, for utviklingshemma i eigne avlastingsbustader, timeavlasting i eller utanfor heimen eller institusjon.

Avlasting skal hjelpa pårørande:

  • Ved å redusera omsorgsbelastninga
  • Ved å gje mogelegheit for feriar
  • Ved å gje rom for deltaking i samfunnsaktivitetar
  • Ved å gje tid til å pleie familierelasjonar og sosialt nettverk

Kriterium og vilkår

  • dersom omsorgsarbeidet er særleg tyngjande
  • dersom omsorgsarbeidet er av ein slik karakter at den omsorgstrengande ikkje kan vere åleine heile eller store delar av døgnet, og dette medfører bergensa moglegheit til nødvendig og regelmessig ferie og fritid til omsorgsytar.
  • omsorgsbehovet kan vera av fysisk, psykisk eller sosial karakter og det må medføra større behov for hjelp enn det som normalt er forventa i forhold til alder (kriteriet gjeld spesielt barn).
  • den omsorgstrengjande må ha eit omfattande og varig omsorgsbehov som i hovudsak vert teke hand om av privat omsorgsytar.
  • den omsorgstrengjande må vera heimebuande eller mellombels opphalda seg i kommunen.
  • avlasting skal ivareta omsorgsytaren sine behov, det skal kartleggjast og gjerast ei sjølvstendig vurdering av pårørande sitt behov for avlasting og fattast vedtak om tiltak.

Pris

Det er eigenbetaling for tenesta i samsvar med Forskrift for eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester.

Prisliste for kommunale satsar

Forskrift for eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester

Søknadsprosessen

All tildeling av tenester vert gjort etter kartlegging av søkjar sitt funksjonsnivå og ei individuell og tverrfagleg vurdering. Prosessen kan skildrast slik:

Skriva søknad

Søkjar er tenestemottakar og søkjer om dei tenestene det er behov for. Dersom brukar ikkje er i stand til å søkja sjølv, kan andre søkja for brukar. Då skal signert fullmakt leggjast ved søknaden. Det er ein fordel om du som søkjar kan greia ut om dine behov for tenester, så langt det let seg gjera. Dersom du treng hjelp, kan du ta kontakt med Tildelingskontoret.

Søknad skal sendast pr. post til:

Tildelingskontoret
v/Voss sjukeheim
Sjukeheimsvegen 15
5704 Voss

Tlf: 56 52 13 00

Link til søknadsskjema (pdf)

pdfLink til fullmaktsskjema (pdf)

Sakshandsaming

Tildelingskontoret skal vurdera alle innkomne søknadar fortløpande. Me vil kontakta deg så raskt som mogleg og seinast innan 4 veker. Sakshandsamar hentar inn relevante opplysningar for å vurdera søknaden. Dersom saka ikkje vert avgjort innan 4 veker, får du skriftleg melding om årsaka til dette, i tillegg til kva tid du kan forvente å få eit vedtak.

Individuell vurdering

Søkjar vil bli individuelt vurdert og sakshandsamar vil greia ut om kva som er det rette tenestetilbodet. Søkjar sine eigne ressursar og aktiv deltaking vil verta avklart i høve behovet for hjelp.

Vedtak

Alle vedtak om hjelp gjeld for ein tidsperiode og skal evaluerast. Vedtaket skildrar kva hjelp søkjar vil få, og i kva omfang. Dersom søkjar får vedtak om avslag eller mindre hjelp enn søkt om, skal dette grunngjevast og brukar kan klaga på vedtaket.

Klage

Du kan klaga til Tildelingskontoret innan 4 veker etter at du får vedtaket. Klagen må vera skriftleg og sendast til Tildelingskontoret. Du kan ta kontakt med Tildelingskontoret dersom du treng rettleiing. Dersom Tildelingskontoret opprettheld si avgjersle, sender kommunen saka vidare til Fylkesmannen (lovpålagte tenester) eller kommunal klagenemnd (ikkje lovpålagte tenester). Klageinstansen avgjer då om klagen blir tatt til fylgje. Du kan også klaga på sjølve utføringa av tenesta. Klagen skal sendast direkte til leiar for heimetenesta i det aktuelle området.

Lover og retningslinjer

Dette er ei lovpålagt teneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Sjå Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6, fyrste ledd nr 2. Kommunen sitt ansvar for helse- og omsorgstenester og Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-8 Tiltak ved særlig tyngande omsorgsoppgåver.

Lover

Kontakt Tildelingskontoret

Adresse: Voss sjukeheim, Sjukehusvegen 15, 5704 Voss

Telefon: 56 52 13 00