Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) er ein alternativ måte å organisera praktisk bistand/opplæring og heimesjukepleie på, for personar som grunna nedsett funksjonsevne er heilt eller delvis avhengig av praktisk og/eller personleg hjelp for å klara sine gjeremål, både i og utanfor heimen.

Tenesta føreset at tenestemottakar, eller deira pårørande/verje, kan delta aktivt i organisering, administrering og planlegging av oppgåver. Kommunen eller privat aktør kan også vera arbeidsgjevar.

Kriterium og vilkår

Personen som får tildelt tenesta må vera i stand til å ta arbeidsleiarrolla eller ha ein nærståande person som kan vera arbeidsleiar.

Kven har rett på tenester organisert som BPA?

  • Personar under 67 år som er tildelt meir enn 25 timar praktisk hjelp per veke.
  • Foreldre som har born med store funksjonsnedsettingar og som er tildelt meir enn 25 timar per veke.
  • Felles er at personane må ha eit langvarig tenestebehov utover 2 år
  • Når det er føremålstenleg å samordna tenester.

Kommunen vil finne den løysinga som best kan ivareta fleksibiliteten og heilskapen i det offentlege tenestetilbodet

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Pris

Det skal betalast eigendel for den delen av tenesta som er knytt til praktisk hjelp til daglege gjeremål.
Prisliste for kommunale satsar

Søknadsprosessen

All tildeling av tenester vert gjort etter kartlegging av søkjar sitt funksjonsnivå og ei individuell og tverrfagleg vurdering. Prosessen kan skildrast slik:

Skriva søknad

Søkjar er tenestemottakar og søkjer om dei tenestene det er behov for. Dersom brukar ikkje er i stand til å søkja sjølv, kan andre søkja for brukar. Då skal signert fullmakt leggjast ved søknaden. Det er ein fordel om du som søkjar kan greia ut om dine behov for tenester, så langt det let seg gjera. Dersom du treng hjelp, kan du ta kontakt med Tildelingskontoret.

Søknad skal sendast pr. post til:

Tildelingskontoret
v/Voss sjukeheim
Sjukeheimsvegen 15
5704 Voss

Tlf: 56 52 13 00

Link til søknadsskjema (pdf)

pdfLink til fullmaktsskjema (pdf)

Sakshandsaming

Tildelingskontoret skal vurdera alle innkomne søknadar fortløpande. Me vil kontakta deg så raskt som mogleg og seinast innan 4 veker. Sakshandsamar hentar inn relevante opplysningar for å vurdera søknaden. Dersom saka ikkje vert avgjort innan 4 veker, får du skriftleg melding om årsaka til dette, i tillegg til kva tid du kan forvente å få eit vedtak.

Individuell vurdering

Søkjar vil bli individuelt vurdert og sakshandsamar vil greia ut om kva som er det rette tenestetilbodet. Søkjar sine eigne ressursar og aktiv deltaking vil verta avklart i høve behovet for hjelp.

Vedtak

Alle vedtak om hjelp gjeld for ein tidsperiode og skal evaluerast. Vedtaket skildrar kva hjelp søkjar vil få, og i kva omfang. Dersom søkjar får vedtak om avslag eller mindre hjelp enn søkt om, skal dette grunngjevast og brukar kan klaga på vedtaket.

Klage

Du kan klaga til Tildelingskontoret innan 4 veker etter at du får vedtaket. Klagen må vera skriftleg og sendast til Tildelingskontoret. Du kan ta kontakt med Tildelingskontoret dersom du treng rettleiing. Dersom Tildelingskontoret opprettheld si avgjersle, sender kommunen saka vidare til Fylkesmannen (lovpålagte tenester) eller kommunal klagenemnd (ikkje lovpålagte tenester). Klageinstansen avgjer då om klagen blir tatt til fylgje. Du kan også klaga på sjølve utføringa av tenesta. Klagen skal sendast direkte til leiar for heimetenesta i det aktuelle området.

Lover og retningslinjer

Dette er ei lovpålagd teneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Sjå blant anna

  • Helse- og omsorgstenestelova §3-2, fyrste ledd nr. 6 bokstav b og §3-8
  • Pasient og brukarrettighetslova §2-1a og 2-1 d

Lover

Retningslinjer

Kontakt Tildelingskontoret

Adresse: Voss sjukeheim, Sjukehusvegen 15, 5704 Voss

Telefon: 56 52 13 00