Førebygging og hjelp i heimen

Desse artiklane gjeld deg som bur heime og treng hjelp til å meistra daglegdagse gjeremål. Det kan vera praktisk tilrettelegging eller hjelpemiddel, helsetenester, trening eller avlasting.

Førebyggjande heimebesøk

Voss kommune tilbyr heimebesøk til eldre for å styrkja trivsel, tryggleik og helse.

Les meir

Kvardagsrehabilitering

Kvardagsrehabilitering er eit tilbod om intensiv kvardagstrening, tilrettelegging og støtte...

Les meir

Matombering

Dersom du ikkje er i klarar å laga middag sjølv, kan du få mat levert heim.

Les meir

Tryggleiksalarm

Dersom du føler deg utrygg når du er aleine i heimen, kan du få tryggleiksalarm som sikrar rask hjelp...

Les meir

Helsetenester i heimen

Heimesjukepleia utfører medisinske oppgåver og tilsyn med personar som bur i eigen bustad...

Les meir

Heimehjelp og miljøarbeid

Du har rett på hjelp til nødvendige, praktiske gjeremål i heimen dersom du pga. sjukdom, funksjonshemming eller alder...

Les meir

Avlasting

Avlasting kan tildelast personar med stort omsorgsbehov, for å avlasta pårørande...

Les meir

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) er ei alternativ ordning av praktisk og personleg assistanse...

Les meir

Korttidsopphald i institusjon

Ved opptrening etter sjukdom, observasjon, eller medisinsk vurdering som ikkje krev sjukehusinnlegging.

Les meir