Forventningar til tildelingskontor/tenesteytar

  • Kommunen skal bidra med relevant informasjon om tenester innan helse-, rehabilitering- og omsorg
  • Det skal vera ei heilskapleg vurdering for hjelp som vert kartlagt saman med søkjar/tenestemottakar og eventuelt pårørande
  • Tenestene skal utførast i tråd med vedtak
  • Tenestetilbodet vert vurdert ved endring av behov/funksjonsnivå, og elles ein gong i året

Kontakt Tildelingskontoret

Adresse: Voss sjukeheim, Sjukehusvegen 15, 5704 Voss

Telefon: 56 52 13 00