Ulike grader av hjelp

Desse artiklane er for deg som er heilt avhengig av hjelp i kvardagen.

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)

Brukarstyrt personleg assistanse (BPA) er ein alternativ organisering av praktisk og personleg assistanse...

Les meir

Aldersheim

Aldersheim er eit heildøgnstilbod for personar som er heilt avhengig av praktisk eller personleg hjelp...

Les meir

Omsorgsbustad

Kommunale omsorgsbustader er tilrettelagde for menneske med nedsett funksjonsevne...

Les meir

Langtidsopphald i sjukeheim

Pleie, omsorg og behandling når helsetilstanden gjer det lite sannsynleg at brukaren flytter heim att

Les meir

Tilrettelagt butilbod – Psykisk helse

Voss kommune har 13 plassar i tilrettelagt butilbod, med varierande grad av tenesteyting.

Les meir

TT-kort

Dette tilbodet frå Hordaland fylkeskommune skal motverka isolasjon og bidra til auka livskvalitet.

Les meir

Framtidsfullmakt - Vergemål

Framtidsfullmakt er ei frivillig, privatrettsleg ordning når du ikkje lengre er i stand til å ivareta interessene dine. Sjå www.vergemal.no

Les meir

Avlasting

Avlasting kan tildelast personar eller familiar med særleg tyngjande omsorgsbehov for å avlasta pårørande.

Les meir