Tryggleiksalarm

Tryggleiksalarm omfattar utstyr og tenester som vert tildelt eldre med nedsett funksjonsevne, og andre personar som bur heime og som har behov for å kunna varsla at dei treng hjelp. I ein akutt situasjon skal brukaren ved hjelp av tryggleiksalarm kunna tilkalla hjelp heile døgnet.

Tryggleiksalarm skal vera eit bidrag til at brukarane kan bu heime eller i omsorgsbustad så lenge som mogeleg, auka tryggleiken i livssituasjonen, og førebyggja behov for andre tenester. For å få tryggleiksalarm frå kommunen er det eit vilkår at det vert montert elektronisk lås på ytterdøra, slik at heimetenesta kan låsa seg inn.

Omsorgsteknologi omfattar utstyr som vert brukt for å gjera deg trygg og sjølvhjelpen i eigen heim trass nedsett funksjonsevne. Omsorgsteknologi kan også nyttast for å avlasta pårørande.

Kriterium og vilkår

Før tildeling av tryggleiksalarm vil det bli vurdert om du kan verta hjelpen med andre hjelpemidlar som for eksempel mobiltelefon eller trådlaus telefon. Dersom alternativ ikkje finns, vil det blir vurdert om du kan handtera tryggleiksalarm.

Pris

Du betalar eigendel etter gjeldande satsar i kommunen. Du betalar leige for sjølve tryggleiksalarmen.
Prisliste for kommunale satsar

Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester

Søknadsprosessen

All tildeling av tenester vert gjort etter kartlegging av søkjar sitt funksjonsnivå og ei individuell og tverrfagleg vurdering. Prosessen kan skildrast slik:

Skriva søknad

Søkjar er tenestemottakar og søkjer om dei tenestene det er behov for. Dersom brukar ikkje er i stand til å søkja sjølv, kan andre søkja for brukar. Då skal signert fullmakt leggjast ved søknaden. Det er ein fordel om du som søkjar kan greia ut om dine behov for tenester, så langt det let seg gjera. Dersom du treng hjelp, kan du ta kontakt med Tildelingskontoret.

Søknad skal sendast pr. post til:

Tildelingskontoret
v/Voss sjukeheim
Sjukeheimsvegen 15
5704 Voss

Tlf: 56 52 13 00

Link til søknadsskjema (pdf)

pdfLink til fullmaktsskjema (pdf)

Sakshandsaming

Tildelingskontoret skal vurdera alle innkomne søknadar fortløpande. Me vil kontakta deg så raskt som mogleg og seinast innan 4 veker. Sakshandsamar hentar inn relevante opplysningar for å vurdera søknaden. Dersom saka ikkje vert avgjort innan 4 veker, får du skriftleg melding om årsaka til dette, i tillegg til kva tid du kan forvente å få eit vedtak.

Individuell vurdering

Søkjar vil bli individuelt vurdert og sakshandsamar vil greia ut om kva som er det rette tenestetilbodet. Søkjar sine eigne ressursar og aktiv deltaking vil verta avklart i høve behovet for hjelp.

Vedtak

Alle vedtak om hjelp gjeld for ein tidsperiode og skal evaluerast. Vedtaket skildrar kva hjelp søkjar vil få, og i kva omfang. Dersom søkjar får vedtak om avslag eller mindre hjelp enn søkt om, skal dette grunngjevast og brukar kan klaga på vedtaket.

Klage

Du kan klaga til Tildelingskontoret innan 4 veker etter at du får vedtaket. Klagen må vera skriftleg og sendast til Tildelingskontoret. Du kan ta kontakt med Tildelingskontoret dersom du treng rettleiing. Dersom Tildelingskontoret opprettheld si avgjersle, sender kommunen saka vidare til Fylkesmannen (lovpålagte tenester) eller kommunal klagenemnd (ikkje lovpålagte tenester). Klageinstansen avgjer då om klagen blir tatt til fylgje. Du kan også klaga på sjølve utføringa av tenesta. Klagen skal sendast direkte til leiar for heimetenesta i det aktuelle området.

Lover og retningslinjer

Kommunen sin tryggleiksalarm er ikkje ei lovpålagd teneste. Har du spørsmål? Kontakt Tildelingskontoret på telefon 56 52 13 00.

Emneord: heime

Kontakt Tildelingskontoret

Adresse: Voss sjukeheim, Sjukehusvegen 15, 5704 Voss

Telefon: 56 52 13 00