Går inn for Voss herad

Ei samrøystes mellombels fellesnemnd innstilte fredag 25. august på at namnet på den nye kommunen skal vera Voss herad. Onsdag 30. augsut vert det endeleg bestemt kva politikarane i Voss og Granvin meiner om spørsmålet.

 

I mellombels fellesnemnd fredag 25. august var det stor semje om at den nye kommunen skal heita Voss herad. Ordførar i Granvin, Ingebjørg Winjum, tykkjer namnet kling godt, og understreka at framlegget ikkje kom frå Granvin.Andre oppfatta dette som ein fin gest frå Voss i samanslåinga. 

Innstillinga går no vidare til eit felles kommunestyremøte onsdag 30. august, som i sin tur gir innstilling til dei to kommunestyra som i sin tur skal vedta etablering av ny kommune og oppfylging av intensjonavtala mellom dei to kommunane. Mellom anna med namnet som  punkt 1 i innstillinga.