Rekrutteringsbyrå skal finna prosjektleiar

Ingebjørg Winjum og Hans-Erik Ringkjøb orienterte om val av rekrutteringsbyrå

Rekrutteringsselskapet Mercuri Urval er tildelt oppdraget med å rekruttera prosjektleiar for samanslåinga av Voss og Granvin. Prosjektleiaren skal også verta rådmann i Voss herad frå 2020.

Partssamansett utval og Fellesnemnda vart orientert om  valet av rekrutteringsselskap i møte fredag. Ordførar Hans-Erik Ringkjøb presiserte at avtala med selskapet ikkje vert signert før klagefristen er ute. Oppdraget har vore på anbod, der to selskap leverte tilbod. 

Mercuri Urval vil møta Fellesnemnda neste veke for å orientera om arbeidet med å rekruttera prosjektleiar, og for å ta i mot signal om kva krav ein skal setja til vedkommande som skal rekrutterast. Stillinga fin du ved å klikka her. 

I løpet av møta fekk dei to utvala også orientering om status for mandata i dei administrative arbeidsgruppene, at Eldbjørg Lie Jørgensen er tilsett som prosjektmedarbeidar og at Reidar Mehl er tilsett som kommuneplankoordinator.