Ein kommuneplan blir til

Nye Voss skal bli til Voss herad frå 1.1.2020. Den nye kommunen skal ha ein kommuneplan for perioden 2020-2031. Det skal utarbeidast ein kommuneplan innan utgangen av 2019, som Voss heradsstyre skal vedta i 2020.

 

Fellesnemnda har ansvaret for arbeidet fram til endeleg vedtak om ny kommuneplan. På denne sida kan du følgja med i prosessen fram til endeleg resultat. Kommuneplanen skal omfatta kommunane Voss og Granvin. I tillegg planlegg me også for at Ullensvang sin del av Oksenhalvøya, vert ein del av Voss herad. Fylkesmannen har ikkje teke endeleg stilling til dette spørsmålet enno.

Kva er ein kommuneplan?
Alle kommunar skal ha ein kommuneplan. Kommuneplanen er kommunen sitt overordna styringsdokument. Kommuneplanen  skal gje rammer for kommunen sine planar og tiltak, og planar for bruk og vern av areal i kommunen. Planlegginga skal stimulere og samordne den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale, kulturelle og estetiske utviklinga i kommunen. Den  skal sikra befolkninga høve til å påverka utviklinga i kommunen.

Kommunal planstrategi
Den kommunale planstrategien skal visa kva planoppgåver kommunen skal arbeida med i den kommunale valperioden. Kommunal planstrategi er ikkje ein plan, men ein strategi  for kva planoppgåver kommunen skal jobba med.Planstrategien skal kommunestyret  vedta minst ein gong kvar valperiode, og seinast eit år etter at kommunestyret har konstituert seg. Nye Voss skal førebu arbeidet med ny planstrategi i prosjektperioden. Voss heradsstyre skal vedta planstrategien etter at heradsstyret har konstituert seg.

Planprogrammet
Kommuneplanen må ha eit planprogram som grunnlag for planprosessen – jf. plan- og bygningslova, § 4-1: 
Planprogrammet skal gjera greie for:

  • føremålet med planarbeidet
  • planprosessen med fristar, deltakarar og medverknad
  • sentrale tema som planen vil ta opp
  • trong for utgreiing og eventuelle konsekvensutgreiingar

Samfunnsdelen i kommuneplanen
Om samfunnsdelen til kommuneplanen – plan- og bygningslova § 11-2: «Kommuneplanen sin samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Kommuneplanen sin samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.»

Samfunnsdelen skal innehalde eit handlingsprogram. Handlingsprogrammet skal visa kva tiltak som er sett i verk for å gjennomføra kommuneplanen sin samfunnsdel dei fire neste åra. Handlingsprogrammet kan koplast mot økonomiplanen (4 år) og årsbudsjettet, slik at det vert sett økonomiske ressursar bak samfunnsdelen. 

Kommuneplanen sin arealdel
I plan- og bygningslova § 11-5 heiter det: «Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanen sin arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område. Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det fremgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er iverksatt»